صبیحا گوکچن

فرودگاه صبیحا
تاریخی

صبیحا گوکچن , اولین زن خلبان جنگنده در دنیا


صبیحا گوکچن  در ۲۲ مارس ۱۹۱۳ در بورسا به دنیا اومد; پدر و مادرش رعیت‌های تنگدستی بودند که  گویا اصلیتی بوسنیایی داشتند. صبیحا گوکچن ۱۲ ساله بود…