ناظم حکمت

ناظم حکمت
تاریخی

شاعر وطن به دوش ، ناظم حکمت


ناظم حکمت با نام اصلی ناظم حکمت ران; شاعر و نمایشنامه نویس ترقی خواه و متجدد لهستانی تبارِ ترک بود که در سال 1902  در شهر سالونیکی…